AX-coach stöttar till bättre resultat

Att bygga högpresterande företag fordrar kunskap och erfarenhet om både ledarskap och företagande. Våra coacher har startat, drivit och utvecklad bolag, ofta från start. De har även rekonstruerat verksamheter, växt bolag samt sålt bolag. Detta i kombination med mångårig erfarenhet av att utveckla ledare och team.

Våra coacher brinner för att hjälpa team, ledare och företagsledningar att frigöra sin egen och bolagets fulla potential.

Ledarcoach

Utveckla dig som ledare och stärk teamets resultat

Med en personlig coach från Axaltior kommer du att få redskap och ett tydligt fokus för att utveckla ditt ledarskap. Detta med målet att stärka företags resultat och erhålla ett välmående team.

Genom en tillitsbaserad och personlig relation med din coach samt en tydlig plan som följs över tid kommer du under en utmanande men oerhört rolig process utveckla dig som ledar till starkare resultat. Planen som tas fram baserar sig på nuläge, personlig utveckling, team-dynamik och de affärsmässiga mål organisationen har.

 • Healthcheck För att skapa en tydlig baseline har vi först en utvärdering av hur organisationens nuläge. Därefter är den andra att titta på dig som person vad avser drivkrafter, behov, motivation mm.
 • Ledarskapsutveckling Till vårt förfogande har vi samtliga moduler och innehåll i vårt ledarutvecklingsprogram, men givetvis helt anpassat för just dig, dina egenskaper som ledare samt dina behov. Utöver detta, beroende på behov, har vi givetvis allt annat i vår portfölj, det kan vara arbetsrätt, konflikthantering, grupputveckling eller feedback.
 • Mål, ansvar och uppföljning En av Axaltiors absolut starkaste egenskaper är att vi alltid tar ansvar för det vi gör. För att kunna leva upp till det sätter vi alltid upp gemensamma mål. Målen är alltid tydliga, mätbara och realistiskt höga. Vi följer sedan upp dessa mål på månadsbasis och all dokumentation, verktyg och mål-dashboard finns alltid tillgängligt på AX-online.

Utöver ovan mer strukturerade delar kommer det även vara en kontinuerlig utvärdering, feedback, konkreta övniningar, uppföljingar mot mål etc, men kanske framför allt ett tydligt bollplank i utmanande situationer och ett aldrig sinande stöd i att utveckla dig till en bättre ledare som tydligt går att mäta i ett bättre affärsresultat.

Abonnera på en coach

Axaltiors coacher är endast tillgängliga som abonnemang. Detta för att vi vill ta ansvar för den coachning vi ger, vi är där och stöttar i föränding, utveckling samt såväl framgång som motgång. Att jobba med oss är att ha en partner som är med er hela vägen.

Samtliga våra coach-uppdrag inleds med en 2-dagars aktivitet (ingår i abonnemanget) där vi går igenom nuläge (Healthchecks mm), sätter upp mål och framför allt fördjupar förtroende och tilliten mellan coach och ledare.

Våra coacher är alltid någon av Axaltiors partners. Ansvarig coach tar givetvis extensiv stöttning av övriga partners eller extern kompetens för specifika insatser för att alltid säkerställa bäst resultat och att rätt kompentens används.

Teamcoach

Laget före jaget

Att bygga framgångsrika och effektiva team handlar om långsiktigt arbete, inget som löses med en lunch-till-lunch team-building, utan det handlar om att kontinuerligt över tid bygga förtroende mellan team-medlemmar och att skapa ett bra ledarskap.

Att ha en teamcoach handlar mycket om att ge hela teamet rätt redskap, övningar och metoder som bygger ett väl fungerande och högpresterande team där varje medlem utvecklas och där förtroende, eget ansvar, feedback samt ledarskap stärks över tid. Allt för att nå teamets affärsmål på bästa möjliga sätt och samtidigt skapa en arbetsplats där varje medlem trivs och mår bra.

 • Healthcheck. Vår metod för att mäta nuläge på ledarskap och team är det första vi genomför. En healthcheck är vital för att snabbt få en bild av team och ledarskap samt en förutstättning för tt kunna sätta mål och skapa en plan för utveckling.
 • Förtroende & tillit. Vår coach kommer att jobba extensivt för att skapa förutsättningar för att alltid bygga en så stor tillit och djupt förtroende mellan samtliga i teamet. Detta är en vital del i vår teamcoachs uppgift. Det är inte alltid den mest bekväma delen som team, men att skapa ett psykologisk tryggt team baserat på förtroende, öppenhet och transparens är en oerhörd kraft, som all förskning och affärsmässig erfarenhet vi har visar, skapar effektiva team som alltid levererar över mål och trivs i team och med sina kollegor.
 • Feedback & Kommunikation. Att ett team har ett klimat där feedback och transparens är en naturlig del av vardagen är oerhört viktigt. Våra teamcoaacher har mångårig erfarenhet av att stötta och facilitera teamets utveckling.
 • Gruppdynamik & Roller. Hur fungerar teamet och ledarskapet. Att gruppdynamiken inte fungerar är ofta den största faktorn till att ett team inte frigör sin fulla potential. Hur hanterar teamet stress, konflikt och kris? Den kanske viktigaste delen är att teamet måste vara "laget före jaget", ses teamet som en grupp individer kommer aldrig den fulla potentialen frigöras. Våra coacher har erfarenhet från näringslivet, Försvarsmakten och idrotten, vi kan tryggt kalla oss erfarna och experter på att få team att frigöra sin fulla potential och coacha teamet till att teamets värde är så mycket större än summan av antalet individer.
 • Hybrida arbetsplatsen och verktyg. Den hybrida arbetsplatsen ställer nya krav på ledare och medarbetare samt på de verktyg vi har till vårt förfogande. Våra coacher har stor erfarenhet av hur team bäst kan utveckla sitt arbetssätt och hur verktyg används effektivast. Coachning för att sätta mål samt mäta resultat samt driva den förändring som krävs för bättre produktivitet. Lika viktigt är att fånga upp hur teamet mår och trivs, vilket ofta är en stor utmaning i hybrida team. Våra coacher kan även introducera er till AX-online där vi har en del egenutvecklade verktyg som ni har fri tillgång till.
 • Gemensamma mål, uppföljningg och ansvar. Att enas runt teamets mål och att alla känner en delaktighet i hur dessa mål skall uppnås dessa är kritiskt. Att sedan ta ansvar, vara transparent samt följa upp är en annan viktig del. Vår coach kan en coach stötta i denna process och även fungera som en katalysator för att bli ett team som alltid överlevererar på uppsatta mål, med ett team som har kul, utvecklas och mår bra.

Största fördelen med en teamcoach är att det alltid finns ett bollplank, en stöttning och en partner som är erfaren och kan utveckla er i alla situationer. Att ha en teamcoach från Axaltior är en trygghet för teamet.

Våra coacher har inte bara erfarenhet med sig, de har även ett antal metoder och forskning att luta sig på för att på enkelt sätt tydliggöra strategier och handlingsplaner för att teamet skall bli ännu bättre. Vi använder oss även av en del testverktyg och vi är givetvis certifierade där så krävs.

Abonnera på en coach

Axaltiors coacher är endast tillgängliga som abonnemang. Detta för att vi vill ta ansvar för den coachning vi ger, vi är där och stöttar i föränding, utveckling samt såväl framgång som motgång. Att jobba med oss är att ha en partner som är med er hela vägen.

Samtliga våra coach-uppdrag inleds med en 2-dagars aktivitet (ingår i abonnemanget) där vi går igenom nuläge (Healthchecks mm), sätter upp mål och framför allt fördjupar förtroende och tilliten mellan coach och team.

Våra coacher är alltid någon av Axaltiors partners. Ansvarig coach tar givetvis extensiv stöttning av övriga partners eller annan expertis för specifika insatser för att alltid säkerställa bäst resultat och att rätt kompentens används.

Företagscoach

Stärk företagets resultat & ledarskap

Vår företagscoach är en unik coach som helt fokuserar på att få företaget att öka sina affärsresultat. Våra företagscoacher har alla bred erfarenhet inte bara av ledarskap och coaching utan framför allt har alla startat, byggt, drivit och sålt företag. Detta ger oss även en trygghet att ställa krav och att våga utmana befintliga strukturer och arbetssätt i ert företag.

Våra coacher har erfarenhet från såväl startups som internationella storbolag, de kan både tjänstemanna-företag och "blue-collor"-företag. De har alla själva drivit företag. Vi kan M&A, rekonstruktioner, aktieägarfrågor, styrelsearbete, men även arbetsrätt mm. Vårt fokus är att få affärsresultaten att öka och vi tar alltid ansvar för våra leveranser.

En företagscoach kan spela en helt avgörande roll i att stärka ert företag genom att effektivisera ledningsfunktionen, bygga in processer för målstyrning, kravställan och uppföljning samt coacha i att engagera organisationen för påtagligt starkare resultat.

Vi lämnar ingen Powerpoint och drar, vi är där hela vägen.

 • Healthcheck För att skapa en tydlig baseline och en nulägesanalys genomför vi den av Axaltiors Healthchecks som är bäst lämpad för just ert företag.
 • Lednings- och styrelsearbete. Att ha ett effektivt, strukturerat arbete samt ett öppet klimat är av vikt för företagets framgång. Vår coach inleder alltid med en nulägesanalys av arbete och gruppens sammansättning.
 • Organisation och medarbetare. Våra coacher vill alltid stärka förmågan att leda med framgång så mycket det är praktiskt möjligt. Inledningsvis definieras alltid mål, dessa i två dimensioner: Hur fungerar organisationen och hur levererar organisationen. Dessa mål är sedan ledstjärnor för allt vi gör. Förmågan att attrahera rätt medarbetare är även något våra coacher arbetar aktivt med.
 • Uppsägning, aktieägar-avtal eller sexuella trakaserier? Vi har erfarenhet av det mesta bl.a. de i rubriken nämnda och mycket mer. Som sagt, vi är unika med vår breda kompetens och tydliga fokus på affären. Detta är inte en ledarskapsutbildning, detta är en företagscoach. Givetvis finns hela Axaltiors portfölj av kunskap att tillgå och ingår i företagscoachningen när behov uppstår.

Vi är alltid mycket närvarande och agerar ofta en fluga på väggen som iaktar, analyserar och agerar. Vi ser arbetet långsiktigt och att kontinuerlig utvärdering och utveckling är nycklar till ett effektivt företag. Vi är inte rädda för att ställa krav och att utmana befintliga strukturer och arbetssätt i ert företag.

Vi är även vana att hantera konflikt och tuffa situationer som uppkommer. Ofta gör vi även analyser på företagsledningar och styrelser för att säkerställa att alla i gruppen levererar till sin bästa kapacitet och att gruppen som helhet är effektiv.

Abonnera på en coach

Axaltiors coacher är endast tillgängliga som abonnemang. Detta för att vi vill ta ansvar för den coachning vi ger, vi är där och stöttar i föränding, utveckling samt såväl framgång som motgång. Att jobba med oss är att ha en partner som är med er hela vägen.

Samtliga våra coach-uppdrag inleds med en 2-dagars aktivitet (ingår i abonnemanget) där vi går igenom nuläge (Healthchecks mm), sätter upp mål och framför allt fördjupar förtroende och tilliten mellan coach och företagsledning.

Våra coacher är alltid någon av Axaltiors partners. Ansvarig coach tar givetvis extensiv stöttning av övriga partners eller annan expertis för specifika insatser för att alltid säkerställa bäst resultat och att rätt kompentens används.

Karriärcoach

Vill du utveckla din karriär

Att utvecklas karriärmässigt fordrar ingående kunskap om sig själv, sina styrkor och intressen. Individer som skaffat sig en ny karriär har ett gemensamt drag, de har utmanat sig själva till utveckling!

‍Många av oss saknar förmåga att på egen hand hitta de nycklar vi behöver för att kunna realisera våra yrkesmål och få balans i tillvaron. Våra coacher har lång erfarenhet av att hjälpa människor att finna sig själva yrkesmässigt och utbilda samt coacha dessa till att hitta rätt i karriären. Du som skaffar en karriärcoach kommer därför att utmanas i uppfattningen om dig själv och vad du kan – allt i syfte att minska eventuella låsningar som idag hindrar dig att nå dit du vill.

 • Healthcheck. Vi börjar ofta med att titta på dig som person vad avser drivkrafter, behov, motivation mm. Vi genomför en Healthcheck+ vilket utöver vår vanliga Healthcheck även inkluderar en Birkman för att få en så bra bild av dig som person som möjligt, vilket skapar en bra förutsättning för kunna utveckla dig som yrkesperson och person på ett så bra sätt som möjligt.
 • Stärk din position som yrkesperson. Med en karriärcoach erhåller du konkret träning i att vässa dina ambitioner inför nästa steg i karriären och att hantera såväl viktiga relationer med självförtroende för att optimera dina möjligheter att nå dit du vill i karriären.

Med en Axaltior karriärcoach kommer du inte bara få ovärderlig kompetens för att utveckla din karriär, utan även stärka ditt självförtroende och öka chanserna att nå dit du vill. Du har även alltid tillgång till ett externt bollplank och mentor som har erfarenhet av att ha coachat tusentals personer. Vi följer generellt tre steg:

1
Självinventering
Djupintervju, värderingskartläggning, kompetenskartläggning och intressekartläggning.
2
Matchning
Prioritering av målyrken, check av yrkeskrav (utbildning och erfarenhet), framtidsprognos.
3
Handlingsplan
CV / linkedIn-profil, ansökningar till yrken / utbildningar, intervjuträning, uppföljning och coachning.

Våra coacher har inte bara erfarenhet med sig, de har även ett antal metoder och forskning att luta sig på för att på enkelt sätt tydliggöra strategier och handlingsplaner för att teamet skall bli ännu bättre. Vi använder oss även av en del testverktyg och vi är givetvis certifierade där så krävs.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna och erbjudandena direkt i din inkorg.