Birkman Test djupgående personlighetstest

Ett Birkman test ger en heltäckande och avancerad bild av din beteendeprofil och hur den relaterar till dynamiken på arbetsplatsen.

Birkman Test

Birkmanmetoden

Världsledande & vetenskapligt förankrad

Birkman är vetenskapligt förankrad, väl validerad och har hög reliabilitet. Testresultaten går en av våra certifierade Birkmankonsulter igenom med dig under två coachsamtal. Det är där den stora inlärningen uppstår.

Birkman används av över 10 000 företag. Det är ett av de mest använda personlighetstesten i världen och företag som NASA, Mailchimp, Harvard Business School, Karolinska Institutet och Intel använder Birkman för att förstå sina medarbetare och för att skapa effektiva team.

Axaltior har flera certifierade Birkman-coacher med många års erfarenhet av att genomföra Birkman tester hos såväl statliga institutioner som näringsliv.

1
Motivation
Motivation är en kritisk faktor när det gäller att fullfölja en karriärväg, vara engagerad på jobbet och försäkra dig själv långsiktig arbetstillfredsställelse. Motivation/intressen = en individs unika nyckel drivkrafter som påverkar personlig och yrkesmässig framgång. Intressena går bortom beteende och påverkar i hög grad hur medarbetare i ditt team på daglig basis prioriterar sitt arbete.
2
Ditt synliga beteende
Vårt synliga beteende = hur vi...
 • tar oss an uppgifter
 • hanterar relationer
 • bidrar till teamet
Det styrs av vår självuppfattning (hur vi ser på oss själva) och påverkar i stor utsträckning hur vi framträder inför andra.
3
Dina underliggande behov
Social perception är en individs underliggande filter som används för att bestämma om nuvarande situation eller miljö känns komfortabel för individen. Eftersom det mäter ett inre tillstånd är det inte alltid uppenbart för andra hur någon kommer att agera eller reagera när förhållanden förändras. Birkman formulerar denna kontext som behov. Vi kan också uttrycka de som förväntningar på sin omgivning. Dessa behov och förväntningar är osynliga drivkrafter bakom en individs beteende.
4
Dina beteenden under stress
Genom att känna till sina behov kan en person förutse sin reaktion till nya eller förändrade situationer i sina liv och därigenom undvika de stressbeteenden som kan bli resultatet om de inte får sina behov tillgodosedda. Dessa stressade beteenden är kontraproduktiva för oss och försvårar vår relation till andra.

Mindset

Insikter i en persons övertygelsesystem gällande sig själv och andra. Inom– och mellanmänskliga aspekter samt arbetsinriktning hos en individ. Möjliggör för en individ at se nya sätt att tänka och möta för- och nackdelarna med sina egna perspektiv.

Användningsområden Birkman

 • Utveckla ledare
 • Stärka kommunikationen
 • Förbättra team-arbetet
 • Rekrytera/second opinion vid rekrytering
 • Öka produktivitet
 • Konfilkthantering

Vad ingår?

 • Introduktion till Birkman Test och Metod (0,5h)
 • Genomförande av Birkman personlighetstest
 • Birkman Signature Report
 • Två coachsamtal (2 tillfällen á 1,5h)

Resultat

Efter genomfört Birkman test sammanställs en rapport. Rapporten inkluderar den djupgående analysen av Birkman testet samt tydliga grafer som representerar de olika beteendeområdena.

Vår certifierade Birkman coach går noga igenom resultatet av testet med dig som kund. I syfte att du ska öka förståelsen om dig själv, hur du tolkar din omgivning och hur du kan anpassa ditt beteende i syfte att stärka dina relationer ytterligare. Det sker i två sessioner om 1,5h per tillfälle.

Pris

Pris ledare: 14 900 kr exkl moms.

Boka ett Birkman Test?

Dags för dig att genomföra ett Birkman test? Vi är alltid öppna och tillgängliga för frågor och funderingar, så tveka inte att kontakta någon av oss och boka in dig eller hela ditt team.